Перейти в український iнтерфейс (версiю) / Change to Ukrainian interface versionПерейти в англiйський iнтерфейс (версiю) / Change to English interface versionПерейти в росiйський iнтерфейс (версiю) / Change to Russian interface versionПочаткова сторiнка / Home pageОчистити останнi запитуванi результати / Clear last query results
Довiдка / Help
Пошук спецiальних термiнiв / Search for specific termsПерегляд по тематичним категорiям / Browse by subject categoryПерегляд списку заголовкiв по алфавiту / Browse alphabetical list of titlesПерегляд по органiзацiям / Browse by organizationПерегляд спецiального тематичного видання / Browse special topic issues

Теми

Налаштування пошуку

Регiстр шрифтiв:
Закiнчення слiв:
 
Повернутись до Звернень з Зверненнями на сторiнцi.

Як знайти iнформацiю в коллекцiї Української бiблiотеки для шкiл

5 способів пошуку iнформацiї в цiй бiблiотецi:

 • Пошук за окремими словами
 • Пошук публiкацiй за окремими предметами
 • Пошук публiкацiй за заголовком
 • Доступ видань за органiзацiями
 • Пошук публiкацiй за темою

Ви можете здiйснювати пошук за окреми словами, якi знаходяться в текстi, безпосередньо iз сторiнки "Пошук". Це перша сторiнка, яка з'явиться на екранi пiсля початку роботи. На цю сторiнку можна перейти також з будь-якої iншоi сторiнки шляхом натискання кнопки "Пошук".

Ви маєте змогу здiйснити предметний пошук публiкацiй натиснувши кнопку "Предмети". Ця команда виводить список предметiв, поданій у виглядi книжкових поличок.

Ви можете здiйснити пошук публiкацiй за заголовком натиснувши кнопку "Назви вiд А до Я". Ця команда виводить список книг в алфавiтному порядку.

Ви можете вiдшукати видання за органiзацiями, натиснувши кнопку органiзацiї. Таким чином вiдкриється список органiзацiй.

Ви можете здiйснити пошук публiкацiй за темою натиснувши кнопку "Tеми". Ця команда виводить список тем в алфавiтному порядку. Натиснiть на будь-яку тему для перегляду списку публiкацiй по вибранiй темi в алфавiтному порядку.

Як читати книги

Фотографiя обкладинки книги у верхньому лiвому кутку сторiнки вказує на те, що ви вiдкрили потрiбну вам книгу. Поруч iз зображенням обкладинки знаходиться змiст книги. Стрiлка вкаже вам, де ви знаходитесь в цей момент. Ця таблиця розширювана: натиcнiть на папку для того щоб її вiдкрити або закрити. Натиcнiть на iконку, яка зображує вiдкриту книгу, для того щоб закрити її.

Нижче знаходиться текст поточного роздiлу. Прочитавши його, знизу ви побачите стрiлки, за допомогою яких можливо перейти до настуного роздiлу або повернутись до попереднього.

Пiд фотографiєю розмiщено 4 кнопки. Натиснiть на кнопку "Розгорнути документ або роздiл", для розширення всього тексту або книги. Якщо книга великих розмiрiв, процес розширення можливо займе достатньо довгий час i може використати багато пам'ятi. Для того щоб передивитись повний список заголовкiв усiх роздiлiв i тем, натиснiть на кнопку "Показати повний змiст". Натиснувши на кнопку "Дублювати сторiнку в новому вiкнi" вiдкриється нове вiкно браузера для цiєї книги. (Це корисна функцiя, якщо ви порiвнюєте книги або читаєте декiлька книг одночасно). I, нарештi, якщо ви проводите пошук за словами, потрiбнi слова видiляються. Для того щоб зняти видiлення цих слiв, натиснiть кнопку "Вiдмiнити видiлення ".

Вiдкрити книжкову поличку
Вiдкрити/закрити книгу
Передивитись цей роздiл тексту
Показати увесь текст, чи нi
Розгорнути змiст, чи нi
Вiдкрити сторiнку в новому вiкнi
Видiлити пошуковi документи, чи нi
Натиснiть стрiлку для переходу до наступного роздiлу...
...або ж для повернення до попереднього роздiлу

Як шукати окремi слова

З пошукової сторiнки ви можете зробити запит наступним чином:

 1. Вказати статтю/пункт, яку ви хочете знайти
 2. Вкажiть чи хочете ви знайти всi, чи тiльки деякi слова
 3. Введiть необхiне слово
 4. Натиснiть на кнопку Пошук

При запитi вам будуть запропонованi заголовки 50-и вiдповiдних документiв. В кiнцi списку знаходиться кнопка за допомогою якої можливо перейти до наступних 50-и документiв. З цiєї сторiнки Вам будуть запропонованi кнопки для переходу до наступних 50 сторiнок, або повернення до попереднiх. Для читання документа, нажмiть на його заголовок або на маленьку кнопку поруч з ним.

По умолчанию, при поиске, отображаются все результаты. Вы можете изменить эту настройку, кликнув на Настройки в верхней части страницы.

Пошуковi елементи

Все, що ви вводите у вiкно запиту, сприймається програмою як список слiв пiд назвою "пошуковi елементи". Кожний елемент мiстить тiльки букви алфавiту i числа. Елементи вiдокремленнi пробiлом. Будь-якi iншi знаки, наприклад пунктуацiя, також служить для вiдокремлення елементiв, аналогiчно пробiлу. Вони iгноруються програмою, тому ви зможете зробити пошук слiв або значень, якi мiстять пунктуацiю.

Наприклад, запит

Аграрно-лiсове господарство на Тихоокеанських островах: системи забезпечення стiйкого розвитку (1993)

буде сприйматись як

Аграрно-лiсове господарство на Тихоокеанських островах: системи забезпечення стiйкого розвитку 1993

Тип запиту

Iснує два види запиту.

 • Запит на всi слова. В цьому випадку документи (роздiли, заголовки), якi мiстять всi слова, вказанi вами. Документи, якi задовольняють запит, з'являються в алфавiтному порядку.
 • Запит за окремими словами. Введiть список деяких термiнів, якi повиннi мiститися у пошуковому документi. Документи будуть розташованi у порядку степенi співпадіння із запитом. Степiнь співпадіння можливо визначити наступним способом:

  • чим бiльше пошукових елементiв розташовано в документi, тим бiльша степiнь співпадіння;
  • використовуйте рiдкiснi або особливi термiни;
  • знайти співпадіння в коротших документах легше, на вiдмiну вiд довших.

Можна використовувати будь-яку кiлькiсть пошукових елементiв: цiле речення або навiть абзац. Якщо ви зазначите лише один елемент (термiн), програма розташує знайденi документи по частотi його використання в них.

Межi запитiв

В бiльшостi бiблiотек можна використати рiзнi iндекси пошуку. Наприклад, можна використати iндекс за автором або заголовком. Також iснують iндекси роздiлу або абзацу. В основному, повнiстю збiжний документ виведеться незалежно вiд використаних iндексiв.

Якщо знайдений документ – книга, вона буде вiдкрита у вiдповiдному мiсцi.

Помiняти налаштування

Типом співпадіння тексту i закiнченнями слiв при пошуку можна керувати двома парами кнопок. Перша пара кнопок ("Регiстри шрифтiв") контролює використання заголовного i звичайного шрифтiв. Друга пара кнопок контролює використання закiнчень слiв при пошуку.

Наприклад, якщо кнопки iгнорують тип співпадіння тексту i iгнорують вибранi закiнчення слiв, запит......

"Африканське будiвництво"

Буде сприйматись програмою так, як

"африка будує"

Тому що заголовна "А" у словi "Африка" буде трансформуватись в "а", а суфiкси "-нське" i "-iвництво" будуть проiгнорованi (також "-ує " буде проiгноровано).

Нарештi ви можете контролювати число одержуваних результатiв i їх число виведене кожного разу на екран.

10 корисних порад для початку роботи

1. Ви можете здiйснювати пошук публiкацiй в цiй бiблiотецi, ввiвши слова за предметами, назвами, за Органiзацiями i темами.

2. Для того щоб дослiдити бiблiотеку, клацнiть на обкладинках, якi з'являються кожнi п'ять секунд на стартовiй сторiнцi, передивiться список "Назви вiд А до Я" або введiть ваш запит в пошуковому вiкнi.

3. Пошук за окремими словами виведе назви при найближчому зверненнi. Цей тип пошуку встановлений за замовчуванням.

4. Пошук за всіма словами виведе результат в алфавiтному порядку. Для перегляду збiжностей починаючи з "Я", установiть налаштування на максимальну кiлькicть звернень.

5. Використовуйте лапки для пошуку точного співпадіння слiв.

6. Виконуючи пошук або розшукуючи ключове слово, програма буде видiляти цi слова в усiх наступних запитах по всiй бiблiотецi, поки не буде натиснута кнопка "Скасувати видiлення", яка знаходиться зверху кожної сторiнки. Якщо ви не будете використовувати кнопку "Скасувати видiлення", час пошуку буде довшим. Тому радимо використовувати кнопку пiсля кожного пошуку i запиту за ключовим словом.

7. Звичайно у вiкнi виводиться один роздiл або абзац. Кнопка пiд зображенням обкладинки дозволить вам роздивитись бiльше, ніж один роздiл або ж увесь документ. Для перегляду тексту, прокручуйте сторiнку вниз.

8. Використовуйте кнопку пiд зображенням обкладинки для вiдкриття декiлькох допомiжних вiкон.жних вiкон.

9. Кнопка пiд зображенням обкладинки для розвернення повного змiсту.

10. Установiть вашi налаштування у вiдповiдностi з вашими потребами. Загальна кiлькiсть звернень може бути до 50 000 або бiльше, вiд 10 до 500 звернень на одну сторiнку. Налаштування iгнорування закiнчення слiв пiдвищує кiлькiсть звернень. При необхiдностi можливо змiнити налаштування чутливого верхнього i нижнього регiстра шрифтiв.

Дякуємо за увагу.

[Українська]  [англiйська]  [росiйська]