Перейти в український iнтерфейс (версiю) / Change to Ukrainian interface versionПерейти в англiйський iнтерфейс (версiю) / Change to English interface versionПерейти в росiйський iнтерфейс (версiю) / Change to Russian interface versionПочаткова сторiнка / Home pageОчистити останнi запитуванi результати / Clear last query resultsДовiдкова сторiнка / Help page
Пошук спецiальних термiнiв / Search for specific termsПерегляд по тематичним категорiям / Browse by subject categoryПерегляд списку заголовкiв по алфавiту / Browse alphabetical list of titlesПерегляд по органiзацiям / Browse by organizationПерегляд спецiального тематичного видання / Browse special topic issues1.“ Iнформацiя для полегшення”

Задача НПО "Х’юмен Iнфо" мiститься в “ Iнформацiї для полегшення”, вiд початку до кiнця роздiляти пiзнання i вiдкриття технологiї.

НПО "Х’юмен Iнфо"- Бельгiйська Неурядова Органiзацiя. Її сестринська органiзацiя – Cвiтова Iнформацiйна Передача, знаходиться в Нью-Йорку. Ми разом володiємо загальною метою, яка уповноважує UN агенства, уряди, урядовi i гуманiтарнi i органiзацiї i органiзацiї якi розвиваються з вмiнннями, технологiєю, джерелами програмного забезпечення i цифровою бiблiотекою рiшень.

Наша мета забезпечити найбiднiшi верстви свiту безкоштовним доступом до основної iнформацiї людства i iнформацiї розвитку в великому масшатабi. Ми бажаємо щоб кожний, хто зваблений в розвиток i проблему задоволення основних потреб, мав доступ до повних бiблiотек якi мiстять рiшення i знання, в яких вони потребують для того щоб подолати бiднiсть i пiдвищити людський потенцiал в цих країнах. Ми розглядаємо доступ до iнформацiї в бiльшостi таким же чином як масовi громадсько-медицинськi вакцинацiї; обоє повиннi бути забезпеченi як основний сервiз.

Ми близько спiвпрацюємо з Цифровою Бiблiотекою Нової Зеландiї i Громадсько-Iнформацiйним Департаментом ЮНЕСКО для того щоб зробити програмне забезпечення “Грiнстоун” придатним в вiдкриттi. Це програмне забезпечення створюється в основному для цих бiблiотек i для розвитку Цифрової Бiблiотеки.

Ми створюємо особливi технологiї для збiльшення вiльного iнформацiйного учення для країн якi розвиваються. Це включає такi речi як автоматичне вилучення файлiв iз CD-ROMS i CD-ROMS, якi автоматично копiюють себе на скiльки PC’s- скiльки це потрiбно. Це дуже корисно для країн якi розвиваються.

Ми пропонуємо всi з цих вмiнь UN агенствам, урядам i гуманiтарним органiзацiям. Наша безкоштовнiсть, висока якiсть, “найкращi звичаї” i команда з 45 спiвпрацiвникiв в Румунiї є на вашому сервiсi, якi готовi створювати гуманiтарнi CD-ROMs для вашої органiзацiї. Контактуйте з нами для порад якщо ви маєте на увазi такi проекти чи плани.

2. Основна iнформацiя “на ваших п’яти пальцях”

Iнформацiя для всих допомагає виконати Роздiл 40 порядку дня 21, це є частина iнформацiї для вирiшення проблем i як допомога в прийняттi рiшень. Iнформацiя є сильним джерелом для вирiшення бiдностi i мiсцевих розвинених проблем.

Розмiщена Основна iнформацiя “ на ваших п’яти пальцях”, допоможе подолати бiднiсть, допоможе кожному звабленому прийняти кращi рiшення. Бiльш того, це допоможе вирiшити локальнi проблеми якi розвиваються i основнi проблеми. Цi проблеми будуть вирiшенi тiльки тодi, коли багато людей безпосередньо приймуть участь в пiдтримцi розвитку в їхнiх країнах. Це потребує достатньої i вiдповiдної iнформацiї, рiшень i освiти.

3. Iсторiя, адмiнiстрацiя i партнери

3.1 Iсторiя

Dr Michel Loots -- лiкар, вiн розпочав цей проект в 1992 роцi. Спочатку вiн називався «Х’юменiтi CD-ROM”, його метою було забезпечити найбiднiшi суспiльства свiту з безкоштовним доступом до основної людської iнформацiї i iнформацiї розвитку в великому масшатабi. Зразком для цiєї iдеї є шлях вакцинацiй який забезпечується як основний громадський медицинський сервiз. Це переросло в проект в якому бере участь бiльш чим 100 партнерiв.

Цей проект знають як НПО "Х ‘юмен Iнфо”. Вiн працює в партнерствi з своєю сестринською органiзацiєю, “Iнформацiйно-Свiтова Передача”, членом NGO Об’єднаної Ради Народiв Екосос в Нью-Йорцi. Dr Michel Loots, MD є директором НПО "Х ‘юмен Iнфо”, так само як «Х’юменiтi СД» i Європейським главою “Iнформацiйно-Свiтової Передачi”.

3.2 Адмiнiстрацiя

Досягнути максимального результату з найменш можливими затратами, НПО "Х ‘юмен Iнфо” комбiнує рiзнi механiзми для збiльшення баготьох ефективних паств. Ми змiшуємо професiональнi, медичнi, громадсько-медицинськi i неприбутковi управлiння настiльки – наскiльки це можливо, зменшивши витрати i розширивши розподiльний потенцiал i iнтернацiональну солiдарнiсть.

3.3 Партнери

НПО "Х ‘юмен Iнфо” i його Нью-Йорська сестра “Iнформацiйно-Свiтова Передача” спiвпрацюють з 15 агенствами i сотнями партнерiв в розвинених i в країнах що розвиваються, для створення коллекцiї цифрової iнформацiї.

Партнерство включає FAO, WAICENT, UNDP, UNFPA, UNU, UNESCO, WHO, UNAIDS, PAHO, UNIFEM, GTZ, “Iнформацiйно-Свiтову Передачу” i бiльш чим 100 iнших NGO, з 40 країн що розвиваються.

Цифрова бiблiотека Нової Зеландiї розвиває Цифрову Бiблiотеку програмного забезпечення “Грiнстоун”, для створення людських i розвинених бiблiотек всього людства.

4. Здiйснення умов спiльної працi

Є потреба для великого, безкоштовного запровадження пiзнань подiбних до свiтової компанiї по полiо вакцинацiї.

Багато органiзацiй i установ володiють основною iнформацiєю, в формi ста цiнних видань, що може бути приєднана до об’єднань i безкоштовних CD-ROM бiблiотек. Способом для досягнення мети є настроєння програми по шляху що дасть право кожному спiвпрацювати у творчостi.

НПО "Х‘юмен Iнфо” усуває вартiсть i лiмiтнi ресурси з логiчним поняттям спiвробництва. Але наша роль є тiльки одним iз вузлiв в сiтцi багатьох позитивних вузлiв.

5. Створення бiблiотек на мiсцевих умовах i адаптування до мiсцевих культур

Ми запрошуємо багато органiзацiй, унiверситетiв i урядiв користуватись нашим вiдкриттям програмного забезпечення “Грiнстоун”. Вони вiльнi для копiювання чи адаптування наших гуманiтарних понять до своєї мiсцевої культури i мов, таким чином вони можуть забезпечувати всих основною безкоштовною Iнформацiєю.

Урядовi агенства i якi розвиваються по всьому свiту можуть допомогти кожному у створеннi величезної, безкоштовної бiблiотеки при сприяннi основних видань i складаннi їх в середовище гуманiтарного безкоштовного програмного забезпечення.

Чому це i є дуже важливим для всих агенств, урядiв, NGOs i iндивiдуальних авторiв, вишукувати їхнiй матерiал i дозволяти їхнiй iнформацiї бути подiленою в середовищi гуманiтарної сiтки з недорогим перерозподiлом. Ми дiлимось нашою безкоштовною якiсною продукцiєю, ресурсами i досвiдом. Контактуйте з нами.

6.Спiвробництво по створенню CD-ROMS, зв’язкiв i Веб сайтiв

Ваша iнформацiя по розповсюдженню проектiв в країни що розвиваються є деже важливою. Ми хотiли б зробити внесок в їхнiй успiх подiлившись нашим досвiдом i технологiєю.

НПО "Х ‘юмен Iнфо” пропонує свої вмiння i сервiз по створенню CD-ROMs i цифрових бiблiотек в гуманiтарних i розвиваючих областях. Ми маємо “найкращi навики”, високу якiсть, безкоштовнiстьь, Х’юменiтi-Сд i команду в складi 45 спiвпрацiвникiв в Румунiї на вашому сервiсi, готових для створення CD-ROMs для ваших органiзацiй

НПО "Хьюмэн Инфо" є також Захiдно-Європейським Офiсом “Iнформацiйно-Свiтової Передачi” Inc., NY, USA, an NGO в Консультативному Статусi Рiвня №1 О’бєднаних Нацiй ЕКОСОС. Будь-ласка звертайтесь до нас вiдносно всiєї iнформацiї по розповсюдженню проектiв в країни що розвиваються.


Директор: Dr Michel Loots, MD.

Адрес:
Human Info NGO /
Oosterveldlaan 196
B-2610 Antwerp, BELGIUM
Teл : 32-3-448.05.54 - Fax : 32-3-449.75.74
Директор: Dr Michel Loots, MD.

Електронний адрес:
info@humaninfo.org

Веб сторiнка
www.humaninfo.org
www.worldinfo.org

Дякуємо за ваш iнтерес i спiвпрацю.


[Українська]  [англiйська]  [росiйська]